การจัดการ เรื่อง อาหารปลอม Food Fraud กับอุตสาหกรรมอาหาร

reader 24998 Views

การจัดการ อาหารปลอม ตลอด ห่วงโซ่อุปทานภายใต้ การรับรองมาตราฐานที่เกี่ยวกับอุตสหกรรมอาหาร

อาหารปลอม นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากความจงใจทำให้เกิด  การเจือปน  การเจือจาง การใช้สารทดแทน การติดฉลากผิด

ไม่ว่าจะ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  การระบุวันหมดอายุผิด  เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต หรือการขายสินค้าได้มากขึ้น  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ไม่ว่าจะเป็นการ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป จนกระทั่งการจำหน่าย

โดยกระทบต่อการปนเปื้อนสารที่อาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต แม้ว่าจะเป็น การใช้สารทดแทน  แบบไม่หลักจริยธรรม ทำให้คุณภาพของสินค้าด้อย ก็อาจทำลายชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และชื่อเสียงของ ความน่าเชื่อถือของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมได้

เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบเพื่อใช้เป็นมาตราการควบคุม ในการจัดซื้อ วัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

 1. ทีมงานการประเมินผลิตภัณฑ์ปลอม ทีมของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่พัฒนา ดำเนินการ และ ทบทวน แผนบรรเทาการปลอมของผลิตภัณฑ์มาจาก ตัวแทนเฉพาะด้านการจัดซื้อ (ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์) การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการทางเทคนิค (ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์กระบวนการและบรรจุภัณฑ์ )  ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินความเสี่ยงการปลอมผลิตภัณฑ์มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมไว้อย่างชัดเจน และได้รับการสนับสนุน และทีมควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  รวมทั้งการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการตรวจสอบกิจกรรมของทีมงานการประเมินผลิตภัณฑ์ปลอม  และมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 2. การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงปลอมอาหารปลอมถือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ โดยในอดีตอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก และส่วนมากเกิดกับสินค้าอาหารที่มีราคาสูง การสืบสวนและการดำเนินการทางกฎหมายของหลายหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาอาหารปลอมยิ่งทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อและผู้บริโภคมากขึ้น  ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงปลอม  เช่น
  • การประเมินภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤต (Threat Assessment Critical Control Point; TACCP)
  • การประเมินช่องโหว่ และการควบคุมจุดวิกฤต (Vulnerability Assessment Critical Control Point; VACCP)
  • มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ในการจัดการความเสี่ยงจากอาหารปลอม

   

การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล

มีการกำหนดทบทวนข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยงจากการผปลอมผลิตภัณฑ์ จากการตรวจสอบข้อมูลนี้ทีมงานการประเมินผลิตภัณฑ์ปลอม  สามารถดำเนินการตามกระบวนการประเมินช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล

จากข้อมูลด้าน ประวัติการปลอมปนหรือทดแทนตัวแปร  ทางด้านเศรษฐกิจ              ความง่ายในการเข้าถึงวัตถุดิบ ธรรมชาติของวัตถุดิ ความสามารถในการตรวจสอบการปลอมและทดแทน วัตถุดิบนั้น ๆ

ทำไม ?

เพื่อดำเนินการประเมินช่องโหว่ที่มีประสิทธิภาพทีมงานการประเมินผลิตภัณฑ์ปลอม  ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่จะถูกใช้ในการประเมินความเสี่ยง แหล่งที่มาของข้อมูล ต้องจัดทำเป็นเอกสารและความถี่ที่ควรประเมินข้อมูลและใครเป็นผู้ดำเนินการ ตัวอย่างเช่นข้อมูลเชิงพาณิชย์เช่นราคาและความพร้อมใช้งานควรเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมฝ่ายจัดซื้อและข้อมูลทางเทคนิคเช่นรายงานของกิจกรรมที่ปลอมและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบควรเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมฝ่ายเทคนิคหรือ QC , R&D

วิธี ?

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินศักยภาพของการปลอมผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรได้รับการวิจัยและได้รับการยอมรับเมื่อมีการบันทึกไว้ก่อนการประเมินความเสี่ยง ข้อมูลเริ่มต้นที่ควรตรวจสอบเสมอคือรายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (วัตถุดิบส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์) และซัพพลายเออร์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่กระบวนการเป็นแหล่งภายนอกซัพพลายเออร์ต้องประเมินด้วย

 ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

 1. EU Alert issue https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=SearchForm&cleanSearch=1
 2. Recall issue ของ USFDAhttp://www.fda.gov/safety/recalls/default.htm
 3. Knowledge Centre for Food Fraud and Quality https://ec.europa.eu/knowledge4policy/food-fraud-quality
 4. ACFS Early warning https://warning.acfs.go.th/th/
 5. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การปลอมของผลิตภัณฑ์

ถือเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมากในการผสมผสานความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำงานเป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร การจัดซื้อ ระบบการขนส่งสินค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ที่ใช้ผลิต และระบบข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลที่ครบถ้วนมักช่วยในการตัดสินใจครั้งสำคัญในการเลือกคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่มีการใช้ส่วนผสมปรับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล ส่วนใหญ่แล้วความเสี่ยงจากอาหารปลอมนั้นมักเกิดขึ้นสวนทางกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยต้นทุนของส่วนผสม หรือ ต้นทุนการผลิตมีความสัมพันธ์กับ ทางเลือกของการทดแทน

การประเมินความเสี่ยงในการปลอมผลิตภัณฑ์จะต้องดำเนินการกับวัตถุดิบส่วนผสมบรรจุภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิตภายนอกโดยคำนึงถึงขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานภายใต้ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า

ทำไม ?

การประเมินช่องโหว่การปลอมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบจะระบุความเสี่ยงของการกระทำที่เป็นไปได้ของการปลอมภายในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากการปลอมผลิตภัณฑ์อาจอยู่ในรูปแบบของการทดแทนโดยเจตนาและโดยเจตนาการปลอมปนการใช้ฉลากผิดหรือการปลอมแปลงการประเมินความเสี่ยงการปลอมของผลิตภัณฑ์จะต้องดำเนินการกับวัตถุดิบส่วนผสมบรรจุภัณฑ์อาหารและอาหารเอง การประเมินความเสี่ยงในการปลอมผลิตภัณฑ์หากดำเนินการอย่างถูกต้องจะระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะต้องมีการระบุไว้ในแผนลดผลกระทบการปลอมผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงของการปลอม

การปลอมผลิตภัณฑ์อาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อผลกำไรของ บริษัท และอาจทำลายชื่อเสียงของบริษัท

วิธี?

บริษัททำการประเมินความเสี่ยงเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยง แต่อาจแตกต่างกันในวิธีการโดยละเอียด การประเมินความเสี่ยงโดยทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารคือ HACCP

 • การประเมินภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤต (Threat Assessment Critical Control Point; TACCP)
 • การประเมินช่องโหว่ และการควบคุมจุดวิกฤต (Vulnerability Assessment Critical Control Point; VACCP รูปแสดงเมทริกซ์ความเสี่ยง

ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับประเด็นต่าง ๆ เช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการเกิดขึ้นของสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย โปรดทราบว่ารูปแบบเมทริกซ์ความเสี่ยงกำลังสองอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละ บริษัท

Likelihood โอกาสในการเกิด

ประวัติการปลอม

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่มาทางภูมิศาสตร์

ลักษณะวัตถุดิบ มูลค่า ขนาดตลาด

อุบัติการณ์ใหม่ (ข้อมูลข่าวและการแจ้งเตือน)

มีเฉพาะฤดูกาล หรือ การเก็บเกี่ยว

ความยากง่ายในการเข้าถึงวัตถุดิบ

 

Impact  : ผลกระทบ

ความรุนแรง ผลที่ตามมา ตัวอย่าง
1 ปิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากว่าเป็นเนื้อวัวแต่ถูกพบว่าเป็นเนื้อจิงโจ้ จะทำให้เกิดความเสียหายครั้งสำคัญต่อชื่อเสียงของตราสินค้า
2 เรียกคืน/สูญเสียการผลิตที่สำคัญ น้ำหนักที่ระบุไม่ถูกต้อง
3 เก็บคืน/สูญเสียการผลิตบางส่วน มีความผิดพลาดในสูตรส่วนผสม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรสชาติหรือรูปลักษณ์
4 ความไม่พอใจของลูกค้า การเน่าเสียก่อนวันหมดอายุที่ระบุเนื่องจากข้อบกพร่องของบรรจุภัณฑ์
5 ไม่มีอะไรสำคัญ ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในอาหารในทันที แต่หากไม่จัดการอาจจะนำมาซึ่งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

 1. การพัฒนาแผนบรรเทาการปลอมผลิตภัณฑ์

 

แผนบรรเทาการปลอมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะกำหนดมาตรการและการควบคุมที่จำเป็นต้องมีเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ในการประเมินช่องโหว่การปลอมผลิตภัณฑ์ แผนบรรเทาการปลอมผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์นั้นถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสะท้อนถึงผลลัพธ์ของกลยุทธ์การลดการปลอมสินค้าทั้งหมดของซัพพลายเออร์

 

วิธี ?

การประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์นั้นดำเนินการกับวัตถุดิบวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และอาหารและการประเมินความเสี่ยงโดยรวมที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งตรวจสอบกับมาตรการควบคุมในปัจจุบันซึ่ง บริษัท ดำเนินการเพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นการปลอม ลดผลกระทบจากภัยคุกคามการปลอมอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งแตกต่างจากการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์แนะนำว่าควรทำการจัดอันดับมาตรการควบคุมในปัจจุบันตามการประเมินประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ของการควบคุมโดยสมาชิกด้านเทคนิคของทีมประเมินการปลอมผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น:

ระดับสูง  :  มีมาตรการควบคุมที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมการปลอมผลิตภัณฑ์

ปานกลาง  : มีมาตรการควบคุมระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปลอมผลิตภัณฑ์

ต่ำ            :มีมาตรการควบคุมในระดับต่ำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกาปลอมโกงผลิตภัณฑ์

 

มาตรการควบคุมที่สามารถนำมาใช้ได้มีมากมายและเฉพาะในลักษณะวัตถุดิบส่วนผสมบรรจุภัณฑ์หรืออาหาร แต่ควรนำมาใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการต่อไปนี้ไม่ละเอียด แต่เป็นมาตรการควบคุมที่ใช้โดยทั่วไป:

 • สถานะทางเศรษฐกิจและทางกฎหมายของการตรวจสอบซัพพลายเออร์
 • การทดสอบการวิเคราะห์วัตถุดิบส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์
 • ใบรับรองการวิเคราะห์
 • ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
 • การตรวจสอบทางเทคนิคของบุคคลที่สาม
 • การตรวจสอบทางเทคนิคของบุคคลที่สอง
 • การตรวจสอบทางเทคนิคของบุคคลที่หนึ่ง
 • การรับรองห่วงโซ่การดูแล
 • การทดสอบความสมดุลของมวล
 • แบบสอบถามผู้ผลิต
 • การปฏิบัติตามกฎหมายของซัพพลายเออร์ซัพพลายเชน

 

การควบคุมและ การดำเนินการในการลดหรือป้องกันอาหารปลอมอาจไม่ใช่ การทำให้เป็นจริง หรือแนวทางที่ปฏิบัติได้โดยทันที มาตรการต่อต้านภัยคุกคามแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การสืบค้น ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอาจทำได้หลังจากที่การประเมินภัยคุกคามบรรลุแล้ว และการเปลี่ยนแปลงผู้จัดหา ส่วนผสมหรือประเทศผู้ผลิตอาจไม่ใช่ทางเลือกในทางปฏิบัติ เนื่องจากกระบวนการผลิตที่รวมศูนย์ในปัจจุบันทำให้มีตัวเลือกน้อยลง ความต่อเนื่องในการจัดหาสินค้ายังเป็นตัวแปรสำคัญต่อต้นทุนและราคาสินค้าอีกด้วย

การป้องกันทางกฎหมายและหลักฐาน การป้องกันการดำเนินคดีตามกฎหมายต่ออาหารปลอมถือว่ามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ โดยการเฝ้าระวังอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการสอบทานทางธุรกิจ (Due diligence)จะต้องถูกนำมาแสดงอย่างชัดเจน แม้ว่าการป้องกันตัวทางกฎหมายจะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนในแง่ของความปลอดภัยทางด้านอาหาร แต่แนวทางในการนำเสนอหลักฐานเพื่อป้องกันอาหารปลอมยังไม่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเท่าไรนัก

 

ความต่อเนื่องของทรัพยากร มีความจำเป็นในการประเมินภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง เท่าทันเหตุการณ์ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับส่วนผสมอาหาร ผู้จัดหา ประเทศต้นกำเนิด สูตรการผลิตสินค้า และความเสี่ยงจากอาหารปลอมที่เกิดใหม่ต้องได้รับการประเมินทันที นอกจากนี้ยังมีหลักปฏิบัติอีกมากที่ยังไม่ถูกกล่าวถึงในการใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้จัดหาส่วนผสมอาหาร การสร้างและรักษาความเชื่อมั่นในระดับสูงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งอาหารปลอมมักเกิดขึ้นโดยความตั้งใจ

 1. การประยุกต์ใช้ และ การติดตาม แผนบรรเทาผลิตภัณฑ์ปลอม

การตัดสินใจของทีมประเมินการปลอมผลิตภัณฑ์อาจมีมากมายขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ตรวจสอบและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์การดัดแปลงมาตรการควบคุมปัจจุบันหรือเพื่อรักษามาตรการควบคุมปัจจุบัน:

 • การหยุดหรือลดการใช้วัตถุดิบส่วนผสมบรรจุภัณฑ์หรืออาหาร
 • การหยุดใช้งานซัพพลายเออร์
 • การลดปริมาณของวัตถุดิบส่วนผสมบรรจุภัณฑ์หรืออาหารสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เฉพาะเจาะจง
 • แก้ไขมาตรการควบคุมปัจจุบันขึ้นอยู่กับมาตรการของผลิตภัณฑ์และมาตรการควบคุมเช่น เพิ่มการเฝ้าระวังเชิงวิเคราะห์การใช้ห้องปฏิบัติการและวิธีการที่ได้รับการรับรองเพิ่มการตรวจสอบไอดีเพิ่มการตรวจสอบอิสระก่อนการจัดส่ง ฯลฯ
 • รักษาระดับการควบคุมปัจจุบัน

แผนการบรรเทาปลอมผลิตภัณฑ์และการแก้ไขแผนใด ๆ ที่ตามมาควรมีการจัดทำเป็นเอกสารและลงวันที่อย่างสมบูรณ์

เมื่อเสร็จสิ้นแผนการลดผลกระทบจากการปลอมผลิตภัณฑ์สมาชิกของทีมประเมินการปลอมควรคำนึงถึงผลกระทบเชิงพาณิชย์ของการตัดสินใจที่พวกเขาพิจารณาว่าเหมาะสม สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเกณฑ์เช่นความพร้อมใช้งานที่ จำกัด ของผลิตภัณฑ์ต้นทุนของการอนุมัติซัพพลายเออร์รายใหม่เทียบกับต้นทุนของมาตรการเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าการซื้อขายโดยรวม / ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ต่อ บริษัท

แผนการบรรเทาปลอมผลิตภัณฑ์จะช่วยให้มีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ของ บริษัท การตัดสินบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยรวมสำหรับการควบคุมอาหารทั้งหมดทั้งความปลอดภัยและการปลอมอาหารและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สนับสนุนการจัดการของ บริษัท

แผนการตรวจสอบการปลอมผลิตภัณฑ์ควรได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่มีคุณภาพ

 1. ทบทวนและปรับแผนบรรเทาผลิตภัณฑ์ปลอม

ระบบในการจัดการกับอาหารปลอม จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ที่มากขึ้นต่อส่วนผสมอาหารที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ ความสำเร็จของระบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่มีความก้าวหน้าต่อภัยคุกคามใหญ่ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงส่วนผสมอาหารที่มีคุณภาพสูงจากทั่วโลกในภาวะการแข่งขันสูงของตลาด การที่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอาหารมีระบบการตรวจสอบและจัดการภัยคุกคามจากอาหารปลอมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นถือว่ามีความสำคัญในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังคาดการณ์กันว่าจะมีตัวแทนที่ทุ่มเทจากหลายบริษัทเข้ามาตรวจสอบอาหารปลอม และพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับของส่วนผสมอาหารแต่ละชนิดรวมถึงสินค้าต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ การสร้างเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่ยังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต โดยเฉพาะในด้านความรู้และทักษะในการประเมินอาหารปลอมตามแนวทางที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงและการทบทวนการประเมินช่องโหว่การปลอมผลิตภัณฑ์

สมาชิกของทีมประเมินการปลอมผลิตภัณฑ์ควรมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยง

เมื่อดำเนินการตามแผนการลดผลกระทบการปลอมผลิตภัณฑ์เริ่มต้นสิ่งนี้ควรถูกมองว่าเป็น“ ภาพทันเวลา” และควรได้รับการยอมรับว่าปัจจัยความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปในอุตสาหกรรมที่มีพลวัตเช่นอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งหมายความว่าควรมีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ (และซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้) หากมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการปลอมอาหาร

ทีมประเมินการปลอมผลิตภัณฑ์ควรตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงการปลอมผลิตภัณฑ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รายการต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะทำให้ทีมทำการประเมินความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข:

› การเปลี่ยนแปลงในการจัดหาวัตถุดิบเช่น ผู้จัดจำหน่ายใหม่

› การเปลี่ยนแปลงการจัดการหรือสถานการณ์ทางการเงินของซัพพลายเออร์

› การเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบ

› เปลี่ยนที่มีผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่น เพิ่มภาษีศุลกากรค่าขนส่ง

› การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานเช่น ซัพพลายเออร์เพิ่มเติมประเภทของผู้จำหน่าย

› การเปลี่ยนแปลงความพร้อมใช้ของวัตถุดิบเช่น ปัญหาการขาดแคลนตามฤดูกาลคุณภาพไม่ดี

› หลักฐานการปลอมที่พบโดยมาตรการควบคุมเช่นการทดสอบวิเคราะห์

› หลักฐานการเพิ่มขึ้นของลูกค้าหรือการร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปลอมที่อาจเกิดขึ้นเช่น คุณภาพไม่ดีและคุณภาพไม่คงที่

› การเกิดขึ้นของสิ่งเจือปนที่ได้รับการยอมรับใหม่

› การพัฒนาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือการวิเคราะห์

Food Fraud # โดย #Food Team  #Equal A #Thailand