ตรวจให้ผ่าน มาตรฐาน GHPs & HACCP v.5 2020 นั้นต้องทำอะไรบ้าง สำหรับ FBO (ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร)?

reader 2242 Views

สำหรับผู้ขอการรับรองใหม่

 • ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง )
 • หากผลิตอาหารต้องขออนุญาตผลิตอาหารกับ อย.

หลังจากนั้นต้องทำระบบของโรงงานให้มีระบบ GHPs ส่วนที่ 1 เช่น

 • ระบบการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
 • การออกแบบโครงสร้าง เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงงาน  เช่น ระบบการจัดการน้ำ การจัดการอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำเสีย พื้นที่การจัดการขยะ   เป็นต้น
 • ระบบการฝึกอบรมและทักษะความสามารถ
 • ระบบซ่อมบำรุงโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่าง เช่นระบบลม ระบบน้ำ ระบบทำความเย็นต่างๆ
 • ระบบการทำความสะอาด พร้อมการทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาก
 • ระบบการควบคุมสัตว์รบกวน หรือสัตว์พาหะต่างๆ
 • การจัดการขยะของเสียต่างๆ รวมทั้งการจัดการขยะที่เป็น โลโก้สินค้า
 • ระเบียบปฏิบัติด้านการควบคุมสุขลักษณะของพนักงงาน ทั้งการแต่งกาย การล้างมือ การดูและเรื่องการเจ็บป่วยของพนักงาน กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี
 • การควบคุมกระบวนการผลิต เช่น การควบคุม อุณหภูมิ บันทึกต่างๆในส่วนของฝ่ายผลิต (รายงานการผลิต ของดี ของเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ระบบสต็อคต่างๆ)  การจัดทำสเปค วัตถุดิบ สเปคสินค้าสำเร็จรูป  การตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์  การควบคุมการปนปื้อนข้ามทางเชื้อโรค  การควบคุมสารเคมี การควบคุมแก้วพลาสติกแข็ง  การจัดการระบบน้ำ น้ำแข็ง ไอน้ำ

การควบคุมสารก่อภูมิแพ้  การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป  การเรียกคืนสินค้า   ระบบการจัดเก็บบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • การออกแบบฉลากสินค้า ข้อมูลโภชนาการ ข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกฎหมายด้านการแสดงฉลากของสินค้า   ระบบการสอบกลับได้ การให้รหัสสินค้า การปั้มวันผลิตหมดอายุ
 • ระบบการจัดส่ง จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ การตรวจสภาพรถขนส่ง การซ่อมบำรุงระบบขนส่งทั้งโฟล์คลิฟท์ รถ

เมื่อทำระบบ GHPs ได้ครบถ้วนแล้ว แล้วก็ลุยต่อด้วยการจัดทำระบบ HACCP ส่วนที่ 2  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำระบบ อ่านต่อได้ที่บทความ เรื่อง คู่มือการจัดทำระบบ HACCP ภายใต้ GHPs & HACCP ตัวใหม่ https://eqathaitraining.com/archives/1331

และระบบเพิ่มเติมดังนี้

 • การสรุปทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • การดำเนินการซ้อมเรียกคืน
 • การตรวจติดตามระบบ GHPs & HACCP
 • การประชุมทบทวนระบบ HACCP

หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการขอการรับรอง ระบบ GHPs & HACCP  ถือว่าเป็นการเริ่มต้นระบบความปลอดภัยอาหารของโรงงาน

สำหรับผู้ตรวจรับรอง GHP & HACCP จะ upgrade ระบบ

 1. ดำเนินการฝึกอบรม เรื่องข้อกำหนดและการตรวจติดตามระบบ GHPs& HACCP เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำระบบ
 2. ปรับปรุงระบบในส่วนที่เพิ่มเติมของ GMP เดิม เพื่อเป็น GHPs v.5 เช่น
 • การคัดเลือกและประเมินผู้ขายในการควบคุมอันตรายที่อาจมาจากห่วงโซ่อาหารของผู้ขาย
 • การออกแบบแยกที่ล้างมือ ล้างอุปกรณ์ การซักล้างออกจากกัน
 • การควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 • การฝึกอบรมพนักงานที่ดูแลเรื่องขยะของเสีย
 • การเพิ่มรายละเอียดอาการเจ็บป่วย พลาสเตอร์แบบกันน้ำ
 • การอธิบายมาตรการควบคุมที่มีในแต่ละขั้นตอนการผลิต
 • การปรับปรุงระบบการเรียกคืนหากพบว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงจากการซ้อมเกิดขึ้น
 • การออกแบบฉลากโดยอ้างอิง 5 หลักการให้อาหารปลอดภัยขององค์กรอนามัยโลก เพื่อให้ข้อมูลผู้บริโภคในการใช้สินค้า
 1. ดำเนินการ ปรับระบบ HACCP ส่วนที่ 2 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำระบบ อ่านต่อได้ที่บทความ เรื่อง คู่มือการจัดทำระบบ HACCP ภายใต้ GHPs & HACCP ตัวใหม่ https://eqathaitraining.com/archives/1331
 2. ดำเนิน การตรวจติดตามระบบ GHPs & HACCP 5
 3. ดำเนินการซ้อมเรียกคืนสินค้า
 4. ทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในรอบปี
 5. การประชุมทบทวนระบบ GHPs & HACCP

 

หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการขอ ปรับระบบเพื่อ รับรอง ระบบ GHPs & HACCP v.5  ได้อย่างมั่นใจ

#จาก Food Team ของ Equal Assurance Thailand