เตรียมตัวล่วงหน้ากับ ฉบับร่าง GHP version 5 ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น?

reader 3229 Views

เตรียมตัวล่วงหน้ากับ ฉบับร่าง GHP version 5  ส่วนที่ 2  วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น?

มาทำความเข้าใจกับข้อกำหนดฉบับร่างส่วนแรก คือ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น  ซึ่งส่วนงานที่ต้องศึกษาและเตรียมตัวคือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย โดยเมื่อศึกษาข้อกำหนดฉบับร่างนี้และ ก็ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกประเมิน  ผู้ขายว่ารายละเอียดครบตามนี้หรือไม่ ?

ฉบับร่าง GHP

(CXC 1-1969, Rev. 5-2020 (New Version)

Codex GMP

( CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003)

ส่วนที่ 2: วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น:

2.1           การควบคุมสภาพแวดล้อม

2.2           สุขลักษณะของการผลิต

2.3           การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่ง

2.4           การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและสุขลักษณะส่วนบุคคล

3. การผลิตเบื้องต้น

3.1     สุขลักษณะของสภาพแวดล้อม

3.2      การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะของแหล่งอาหาร

3.3     การปฏิบัติต่ออาหาร การเก็บรักษา และการขนส่ง

3.4     การทำความสะอาด การซ่อมบำรุง และสุขอนามัยในการผลิตเบื้องต้น

 

ฉบับร่าง GHP version 5  ส่วนที่ 2: วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น:

การผลิตขั้นต้นควรได้รับการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัย และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ หากจำเป็น จะต้องครอบคลุม:

 • น้ำที่ใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ระบบชลประทานสำหรับเกษตรกรรม กิจกรรมการชะล้าง ฯลฯ
 • การหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ที่สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น สถานที่ผลิตที่มีการปนเปื้อน)
 • การควบคุมสิ่งปนเปื้อน สัตว์พาหะนำเชื้อ และโรคของสัตว์ และพืช เท่าที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อลดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น การใช้สารกำจัดแมลง และยาสัตว์ที่เหมาะสม)
 • การปรับ ในทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการผลิตอาหารภายใต้สภาวะที่มีสุขลักษณะที่เหมาะสม (เช่น การทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บเกี่ยว การชะล้าง การปฏิบัติการรีดนมที่มีสุขลักษณะ)

เหตุผล:

เพื่อลดโอกาสในการนำสิ่งปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาหาร หรือความเหมาะสม    ของอาหารในการบริโภค ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร

สรุปสิ่งที่เพิ่มเติมจาก  Codex GMP  ( CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003)

 1. สำหรับวัตถุประสงค์นั้น มีการเน้นเพิ่มเติมจากเดิมคือ การจัดการน้ำของแหล่งผลิตขั้นต้น

สิ่งที่ต้องทบทวน  :  การจัดการด้านน้ำใช้ ของผู้ผลิตต้นน้ำของท่าน มีระบบการจัดการแล้วหรือไม่ เช่น ระบบการกรอง การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพน้ำต่างๆ

 1. ส่วนที่เป็นเหตุผล ของการดำเนินการตามข้อนี้ คือ ให้มั่นใจว่า อาหารปลอดภัยหรือเหมาะสมต่อการบริโภค ในทุกจุดขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร

สิ่งที่ต้องทบทวน  :

 1. ผู้ผลิตขั้นต้นของท่านมีควบคุมอันตรายต่างๆ อย่างเหมาะสมหรือยัง ? เช่นมีระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย GAP หรือ GHP เพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 2. กรณีที่ท่าน เป็นห่วงโซ่อุปทานท้ายๆ ก็ให้พิจารณา ว่าแต่ละขั้นตอนมีการควบคุมหรือไม่  เช่น การเพาะปลูก การแปรรูปเบื้องต้น
 3. เรื่อง 1 การควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นการเขียนชัด “ ให้ทำการชี้บ่ง ของแหล่งที่มาที่อาจเกิดการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม “ พร้อมกับขยายความ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  ที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการที่ที่ปล่อยสารพิษ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่สามารถทำให้อาหารปนเปื้อนกลิ่น หรือใกล้แหล่งน้ำที่ปนเปื้อน เช่น การปล่อยน้ำเสียจากอุตสาหกรรม หรือการไหลของน้ำจากพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีตกค้างสูง

สิ่งที่ต้องทบทวน  :  ท่านต้องมั่นใจว่า ผู้ผลิตขั้นต้น มีการชี้บ่ง และการกำหนดมาตราการควบคุม ที่อาจเกิดการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม  ต่อกระบวนการผลิต

 1. เรื่อง 2 การผลิตที่มีสุขลักษณะ : เหมือนเดิม เป็นการขยายความ จากเดิมว่ามีอะไรบ้าง ของการปนเปื้อนต่างๆ
 2. เรื่อง 3 Handling, Storage and Transport การดูแล จัดเก็บ และขนส่ง   : เหมือนเดิม
 3. เรื่อง 4 การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและสุขลักษณะส่วนบุคคล  มีการเพิ่มส่วนขยายของ
  • การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น การทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวไม่เป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อน) และ
  • มีการคงไว้ซึ่งสุขลักษณะส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจว่าบุคลากรไม่เป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อน (เช่น จากสิ่งปฏิกูลของมนุษย์)

สิ่งที่ต้องทบทวน  :  ท่านต้องมั่นใจว่า ผู้ผลิตขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของการ ทำความสะอาด การซ่อมบำรุง ในมุมของความปลอดภัยของอาหาร  และสุขลักษณะส่วนบุคคล ในมุมของไม่ทำให้บุคลกร เป็นแหล่งปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์

 

GHP #2 โดย #Food #EqualA #Thailand