ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 17 กระบวนการสนับสนุน การสรรหาและฝึกอบรม

reader 4835 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 17 กระบวนการสนับสนุน การสรรหาและฝึกอบรม (Recruitment and Training)

โดยทั่วไปกระบวนการสรรหาพนักงานและการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มอบหมายให้ฝ่ายบุคคล (HR) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจจะเรียกเป็น HRM (Human resource management), HRD (Human resource development), หรือชื่ออื่น ๆ ก็ตามแต่การวางผังองค์กรแต่ละบริษัท

กิจกรรมการสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการสนับสนุนเพื่อจัดหาพนักงานเข้ามาทำงานตามตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อมีตำแหน่งใหม่ หรือทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกไป อาจจะดำเนินการเองหรือให้บริษัทจัดหาดำเนินการให้ก็ได้ (Subcontractor)

หลักการในการสรรหาคือ การสรรหาพนักงานตามความต้องการของฝ่ายที่ต้องการคนทำงาน โดยกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น อายุ, การศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน หรือใบรับรองประกาศนียบัตรทักษะเฉพาะ (เช่น ช่างเชื่อม, ใบขับขี่ประเภท 4 ฯลฯ) อ้างอิงจากเอกสารที่กำหนดเป็นมาตรฐาน เช่น คำบรรยายลักษณะงาน (Job description), ใบร้องขอพนักงาน เป็นต้น

ส่วนของการฝึกอบรม จัดให้มีการฝึกอบรม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะ และความสามารถให้เหมาะสม และเพียงพอ ต่อการทำงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในกระบวนการสามารถกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละตำแหน่งงาน, จัดทำแผนการฝึกอบรม, ดำเนินการฝึกอบรม และประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นว่ามีทักษะและความสามารถในระดับตามที่กำหนด อย่าลืมเก็บหลักฐานความสามารถหลังการฝึกอบรมด้วยนะครับ

การฝึกอบรม สามารถกำหนดแยกการฝึกอบรมออกเป็น การอบรมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร รวมไปถึง การอบรมแบบสอนงาน (On the job training) ทุกรูปแบบการฝึกอบรมต้องสามารถตอบโจทย์ความจำเป็นการฝึกอบรมในการทำงานเป็นพื้นฐาน นอกเสียจากเรากำหนดเป็นส่วนเพิ่มเติมทักษะ แยกออกมา เช่น Soft skill ความสามารถในการสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

สำหรับตัวอย่างของเอกสาร สามารถดูได้ดังตัวอย่างแนบครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสะดวก ไม่ว่ากัน หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ของบริษัทฯ เราได้เลยครับ

>> ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ การสรรหาและฝึกอบรม <<

ตอนหน้า ตอนที่ 18 เป็นเรื่องของกระบวนการสนับสนุน ซ่อมบำรุงและการสอบเทียบครับ

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #HR