ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 2 บทบาทผู้บริหาร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

reader 9654 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 2 บทบาท หน้าที่ผู้บริหาร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำหรับผู้บริหารเมื่อแต่งตั้งเสร็จต้องกำหนด วิสัยทัศน์ หรือในภาษา ISO9001:2015 เรียกกันว่าวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organization purpose) ลองดูตัวอย่างวิสัยทัศน์ของบริษัทต่าง ๆ ได้ครับ เช่น บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์


การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจคือการบอกทีมงานทุกคนให้ทราบทิศทางองค์กร ที่ทุกคนต้องมุ่งมั่นร่วมใจกันผลักดันและสร้างองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ผ่านพันธกิจ (mission) ที่กำหนดขึ้น

ผู้บริหารยังมีภารกิจในการนำทีมงานทำการวิเคราะห์จุดอ่อน, จุดแข็ง, โอกาส, และอุปสรรคของบริษัท ซึ่งในภาษา ISO9001:2015 จะเรียกว่า ประเด็นภายในและภายนอก ดังตัวอย่าง เช่น

และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การควบคุมปัจจัยความเสี่ยง หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว

(รายละเอียดฉบับเต็มสำหรับการวิเคราะห์ SWOT การวางแผนกลยุทธ์, การจัดการต่าง ๆ สามารถดูตัวอย่างได้จากรายงาน F56-1 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่น http://www.set.or.th/dat/f56//F0278T19.zip ของบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน), http://www.set.or.th/dat/f56//F1200T19.zip ของ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น)

ถ้าหากเราเป็นบริษัทที่ไม่ซับซ้อนการตอบโจทย์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถจัดทำได้โดยการใช้ตารางง่าย ๆ เช่น

บริษัท รักความเจริญ จำกัด บริษัท SME พนักงาน 50 คน ผลิตสินค้าปากกา

กำหนดวิสัยทัศน์ “ต้องการเป็นผู้นำในการกระจายปากกาให้ใช้ทั่วถึงทุกภูมิภาคในประเทศไทย”

พันธกิจ คือ การสร้างสรรค์ปากกา ให้หลากหลายออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย

ราคาเป็นมิตรลูกค้า หาซื้อได้ง่าย

พัฒนาศักยภาพพนักงาน และปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 อาจจะมีผลการวิเคราะห์ง่าย ๆ ดังนี้

จุดอ่อน จุดแข็ง
- ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

- ทีมงานขาดความชำนาญในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

- มีระบบบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน

- การตัดสินใจสั่งการที่รวดเร็ว

โอกาส อุปสรรค
- ประชากรไทยมีการเจริญเติบโตสูงขึ้น

- ระบบการขนส่งมีความสะดวก

- มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว

- คู่แข่งในตลาดที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่

 

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะมาต่อกันในตอนที่ 3 ครับ