อัพเดทข้อกำหนด ISCC EU ปี 2567

reader 978 Views

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาเวปไซต์ ISCC ได้ทำการสรุปอัพเดทการเปลี่ยนแปลงของมาตร ISCC EU โดยสรุปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • เอกสารระบบ ISCC EU ได้รับการอัพเดตตามข้อกำหนดของ การดำเนินการตามกฎระเบียบ (EU) 996/2022 ว่าด้วยกฎเกณฑ์เพื่อตรวจสอบความยั่งยืนและเกณฑ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเกณฑ์ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยอ้อม
 • มีการอัพเดทข้อกำหนดก่อนหน้าในส่วนของ ISCC Terms of Use และ Term of Certification และการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงในส่วนแรกของเอกสารแต่ละฉบับในเวปไซต์ ISCC

 

ISCC EU 102 “Governance” (v4.1)

 • การบูรณาการข้อกำหนดจากข้อกำหนดการใช้งาน (Term of Use, TOU) และข้อกำหนดการรับรองของ ISCC (Term of Certification)
 • ข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใสของเว็บไซต์ ISCC
 • ข้อกำหนดการรายงานเพิ่มเติมสำหรับโครงการในกรอบการรายงานของสหภาพยุโรป
 • การเพิ่มรายงานของผู้แจ้งเบาะแสที่สามารถส่งโดยไม่ระบุชื่อ, ผ่านเครื่องมือแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลจำเพาะและตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับความไม่สอดคล้อง (Non-conformity)
 • ระบุข้อมูลการระงับและเพิกถอนใบรับรอง
 • การปรับเปลี่ยนและข้อกำหนดของ โปรแกรมความเชื่อมั่นของระบบ (เช่น การตรวจประเมินที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเชื่อมั่น, วัตถุประสงค์สำหรับการประเมินความซื่อสัตย์ที่สำนักงานหน่วยตรวจรับรอง, การทำ witness audit)

ISCC EU 103 “Requirements for Certification Bodies and Auditors” (v4.1)

 • การบูรณาการข้อกำหนดจากข้อกำหนดการใช้งาน (Term of Use, TOU) และข้อกำหนดการรับรองของ ISCC (Term of Certification)
 • ข้อกำหนดด้านการรับรองโดย ISCC และการขึ้นทะเบียน CB
 • หน้าที่ของหน่วยตรวจรับรอง (CB) ในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานของรัฐสมาชิก เมื่อมีการร้องขอ
 • คำแนะนำเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับใบรับรอง
 • ISCC HUB ใหม่: จัดการการลงทะเบียนและสถานะของใบรับรองโดย CB, การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลของ CB

 

ISCC EU 201 “System Basics” (v4.1)

 • การบูรณาการข้อกำหนดจากข้อกำหนดการใช้งาน (Term of Use, TOU) และข้อกำหนดการรับรองของ ISCC (Term of Certification)
 • หน้าที่ของผู้ใช้ระบบในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุโรปและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกผู้มีอำนาจ รวมถึงการอนุญาตให้เข้าถึงสถานที่และให้ข้อมูลตามที่ร้องขอทั้งหมด
 • เอกสารจะต้องถูกเก็บไว้อย่างน้อยห้าปีหรือ นานกว่านั้น เมื่อจำเป็นโดยหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงข้อกำหนดข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ระบบใหม่
 • ข้อกำหนดบทบาทของผู้ติดต่อ ISCC ขององค์กร ที่กำหนดโดยผู้ใช้ระบบ
 • การเพิ่มสถานะใบรับรองใหม่ “terminated” หมายถึงใบรับรองที่ถูกยกเลิกก่อนกำหนด โดยสมัครใจเมื่อผู้ใช้ระบบร้องขอ
 • อัพเดตข้อกำหนดข้อมูล สำหรับรายงานการตรวจประเมินและ สรุปรายงานการตรวจประเมิน
 • ข้อกำหนดที่ครอบคลุม ISCC HUB

 

ISCC EU 202-1 “Agricultural Biomass: ISCC Principle 1” (v4.1)

 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ISCC Principle 1 และข้อกำหนดของหลักการ ISCC Princile 2-6 ให้สอดคล้องทั้งหมดทันที เมื่อลงนามประกาศตนเองเป็นครั้งแรก (Self-declaration)
 • อัพเดทแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการดินที่จำเป็นหรือ แนวทางปฏิบัติในการติดตามของเสียและกากของเสียทางการเกษตร
 • ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับทุ่งหญ้า

 

ISCC EU 202-5 “Waste and Residues” (v4.1)

 • ข้อกำหนดเฉพาะเพื่อแยกแยะกากของเสียจากกระบวนการผลิต จากของเสีย
 • ของเสียและกากของเสียจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลของสหภาพ (Union database) ที่จุดเริ่มต้น (PoO)
 • การชี้แจงเพิ่มเติม ว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินในการพิจารณาว่าวัสดุตรงตามคำจำกัดความของของเสียหรือกากของเสีย ที่จุดเริ่มต้นหรือไม่
 • มีการแก้ไขแผนผังอธิบายกระบวนการเพื่อพิจารณาว่าวัสดุนั้นเป็นของเสียหรือกากของเสียหรือไม่
 • ผู้ตรวจประเมินได้รับอนุญาตให้เก็บตัวอย่างวัสดุและนำไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการอิสระ หากมีข้อสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับลักษณะของของเสียและกากของเสียที่แจ้งไว้

 

ISCC EU 203Traceability and Chain of Custody” (v4.1)

 • การบูรณาการข้อกำหนดจากข้อกำหนดการใช้งาน (Term of Use, TOU) และข้อกำหนดการรับรองของ ISCC (Term of Certification)
 • การปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Sustainability Declaration/PoS รวมถึงประเทศที่ผลิตเชื้อเพลิง ของเสีย หรือหมายเลขใบอนุญาตผลพลอยได้จากสัตว์ (ถ้ามี)
 • เพิ่มเติมข้อมูลและข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของป่าไม้
 • ข้อกำหนดสำหรับจุดกำเนิดของเสีย (Point of Origin) รวมถึง
  • ผู้ประเมินได้รับอนุญาตให้เก็บตัวอย่างวัสดุและนำไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการอิสระ หากมีข้อสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับลักษณะของของเสียและกากของเสียที่แจ้งไว้
  • การสุ่มตัวอย่างจากแหล่งกำเนิดของเสียและกากของเสีย: ปรับเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างเป็น 5 เมตริกตัน (หรือน้อยกว่า 60 เมตริกตันต่อปี)
 • ปรับข้อกำหนดสำหรับสำนักงานกลางสำหรับจุดกำเนิดของเสียและกากของเสีย(Central office for Point of origin) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการรับรองสำหรับจุดรวบรวม (CP)
 • ข้อกำหนดในการรวบรวมจุด(CP)/สำนักงานกลางสำหรับของเสีย/กากของเสีย(Central office for Point of origin) ได้แก่:
  • ชี้แจงบทบาทและข้อกำหนด สำหรับ Dependent collector และสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดเก็บภายนอก
  • ไม่สามารถสุ่มตัวอย่างตรวจ Dependent collecting point และสถานที่จัดเก็บภายนอกที่ใช้ โดยจุดรวบรวม (CP) และสำนักงานกลาง (w/r) ได้ (การตรวจ onsite ตามหลักการสุ่มตามความเสี่ยง และการตรวจประเมินที่เหลืออาจดำเนินการจากระยะไกล (remote))
  • การตรวจประเมิน สมดุลมวล (Mass balance) ทั้งหมดของ Dependent collecting point /สถานที่จัดเก็บภายนอก (external storage facilities)
 • ก๊าซชีวภาพ/ไบโอมีเทน:
  • การถ่ายโอนคุณลักษณะด้านความยั่งยืนจากไบโอมีเทนไปยัง bio-LNG บนพื้นฐานมวลสมดุล
  • ข้อกำหนดสำหรับการแปรรูปไบโอมีเทนเพิ่มเติม เช่น ให้เป็นไบโอเมทานอล
  • การจัดทำเอกสารของไบโอมีเทนที่ซื้อขายผ่านโครงข่ายก๊าซ(gas grid) โดยการตรวจสอบสัญญาที่ครอบคลุปริมาณไบโอมีเทน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ผลิตพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหรือของเหลวชีวภาพ
 • การตรวจประเมินภาคบังคับ สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความเสี่ยงสูง:
  • ใช้สำหรับ การจัดการของเสีย/กากของเสีย (handling waste/residue) และผลิตภัณฑ์จากของเสีย/กากของเสียในห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงชีวภาพและของเหลวชีวภาพ (biofuel and bioliquids) (ไม่บังคับสำหรับห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงชีวมวล (biomass))
  • การตรวจประเมินดำเนินการ onsite เท่านั้น
 • การทวนสอบประกาศด้านความยั่งยืน (sustainability declaration) ในระหว่างการตรวจประเมินตามตัวอย่างแบบสุ่มและตามความเสี่ยง
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานข้อมูลของสหภาพ (Union database) รวมถึง:
  • ผู้ตรวจประเมินต้องทวนสอบว่าข้อมูลที่ป้อนลงในฐานข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลที่ผ่านการตรวจประเมินแล้ว ในการจัดทำบัญชีปริมาณ, การประกาศความยั่งยืน(SD) ฯลฯ (การเบี่ยงเบนจะต้องถูกตั้งค่าสถานะและอาจถือเป็นความไม่สอดคล้องที่สำคัญ (major non-conformity))
  • สำหรับจุดรวบรวมครั้งแรก (First gathering point), สำนักงานกลาง (central office), และจุดรวบรวม (CP): รายชื่อแหล่งที่มาจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูล
 • สมดุลมวล (Mass balance):
  • ระยะเวลาสมดุลมวลคือ 12 เดือนสำหรับผู้ผลิต ชีวมวลทางการเกษตร/ป่าไม้และจุดรวบรวมแรก (First gathering point) และ 3 เดือนสำหรับผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งหมด (ไม่มีระยะเวลาที่สั้นกว่านี้ที่เป็นไปได้)
  • วันที่เริ่มต้นของยอดคงเหลือมวลควรสอดคล้องกับไตรมาสทั้งสี่ของปี (หรือกับปีปฏิทินในช่วง 12 เดือน) วันอื่นที่เป็นไปได้หากใช้อย่างสม่ำเสมอ
  • ข้อกำหนด ที่สามารถใช้สมดุลมวลกับวัสดุที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสารผสมได้ (รวมเงื่อนไขสำหรับสารผสมด้วย)
  • การกำหนดเงื่อนไข การพิจารณาวัสดุให้เป็นสินค้ากลุ่มเดียวกัน
  • การปรับสมดุลมวลของเชื้อเพลิงก๊าซ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งได้รับการเสริมด้วยฐานข้อมูลของสหภาพ (Union database) (เช่น คุณลักษณะด้านความยั่งยืนสามารถกำหนดให้กับการส่งมอบก๊าซที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลของสหภาพเท่านั้น)
  • อัพเดตสถานการณ์เพื่อกำหนดคุณลักษณะด้านความยั่งยืนให้กับชุดวัสดุที่ส่งออก
 • Co-processing:
  • ข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับ co-processing มีระบุไว้ในเอกสารคำแนะนำของ ISCC 203-1 “Guidance for the Certification of Co-Processing”
  • เอกสารคำแนะนำได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อกำหนดของ Delegated Regulation (EU) 2023/640 เกี่ยวกับวิธีการกำหนดส่วนแบ่งของเชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซชีวภาพสำหรับการขนส่งที่ผลิตจากชีวมวลที่แปรรูปด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการทั่วไป

 

ISCC EU 205 “Greenhouse Gas Emissions” (v4.1)

 • ข้อมูลอ้างอิงที่ล้าสมัยถูกลบออกและแทนที่ด้วยข้อมูลอ้างอิงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สหภาพยุโรป) 2022/996
 • เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมจาก Implementing Regulation (EU) 2022/996
 • การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการสกัดและการเพาะปลูก (e­ec)
  • เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดเก็บ (Storage)
  • ปรับข้อกำหนดสำหรับ Emelectricity
  • เพิ่มข้อกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำให้ปุ๋ยเป็นกลาง
  • แก้ไขวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซ N2O
  • แก้ไขวิธีการคำนวณสำหรับอินพุต N ในกากพืชผล
 • การเปลี่ยนแปลงในบท (esca) เกี่ยวกับการประหยัดการปล่อยก๊าซ จากการสะสมคาร์บอนในดินผ่านการจัดการทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง (esca)
  • บทบัญญัติทั่วไป
  • วิธีการคำนวณ
  • กฎการวัดภาคสนาม และการสุ่มตัวอย่าง
  • แนวทางการสร้างแบบจำลองและแบบจำลองดิน
  • กฎเกณฑ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมก่อนหน้านี้
 • การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในบทการปล่อยก๊าซจากการแปรรูป (ep) การปล่อยก๊าซจากการขนส่งและการจัดจำหน่าย (etd) การประหยัดการปล่อยก๊าซจากการจับและทดแทน CO2 (eccr) และการจับ CO2 และการจัดเก็บทางธรณีวิทยา (eccs)
 • การปรับเปลี่ยนเอกสารและข้อกำหนดในการตรวจสอบตามระเบียบปฏิบัติ (EU) 2022/996
 • การอัพเดต EF ในภาคผนวก I และการลบค่าที่ครอบคลุมโดย IR 2022/996