ผู้ตรวจประเมินและ ทีมงาน HACCP ต้องปรับอะไร บ้างสำหรับ GHPs & HACCP revised 2022 ?

reader 226 Views

 ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน อาจจะมีคำถามว่า การปรับของข้อกำหนดใหม่  GHPs & HACCP revised 2022  นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยน รายการคำถามสำหรับการตรวจติดตามภายในหรือไม่ ?

  • เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในส่วนของข้อกำหนดนั้น สำหรับผู้ตรวจประเมินภายใน คงต้องมีการปรับเปลี่ยนหมายเลขข้อกำหนดใหม่ เพราะเดิมนั้น จะมีการให้หมายเลขข้อกำหนดในส่วนของ GHPs เป็นส่วนที่ 1: การแนะนําและการควบคุมอันตรายจากอาหาร จนกระทั่งถึง ส่วนที 9: การขนส่ง แต่เมื่อปรับเป็น revised 2022 ได้มีการปรับข้อกำหนดใหม่ โดยเริ่มที่

1.INTRODUCTION บทนำ

  1. OBJECTIVES วัตถุประสงค์
  2. SCOPE ขอบข่าย
  3. USE การใช้

4.1 Roles of competent authorities, food business operators, and consumers บทบาทของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและผู้บริโภค

  1. GENERAL PRINCIPLES หลักการทั่วไป

5.1 Management commitment to food safety ความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อความปลอดภัยของอาหาร

  1. DEFINITIONS คำนิยาม

 

ซึ่งเดิมส่วนดังกล่าว ยังไม่มีการให้หมายเลขข้อกำหนด ทำให้ ข้อกำหนด ที่เหลือ นับต่อเป็น

ข้อที่ 7 Introduction and control of food hazards /การแนะนําและการควบคุมอันตรายจากอาหาร

ข้อที่ 8 Primary Production / การผลิตขั้นต้น

ข้อที่ 9 Establishment – Design of Facilities and Equipment / สถานที่ตั้ง – การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์

ข้อที่ 10 Training and competence /การฝึกอบรมและทักษะความสามารถ

ข้อที่ 11 ESTABLISHMENT MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION, AND PEST CONTROL  การบำรุงรักษาสถานที่การทำความสะอาดและการกําจัดและการควบคุมสัตว์รบกวน

ข้อที่ 12 Personal Hygiene /สุขอนามัยส่วนบุคคล

ข้อที่ 13 Control of Operation /การควบคุมการทำงาน

ข้อที่ 14 Product information and consumer awareness/ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการรับรู้ผู้บริโภค

ข้อที่ 15 Transportation /การขนส่ง

 

  • ส่วนโดยเนื้อหา ของข้อกำหนดนั้นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจาก revised 2020 แต่อย่างไร

ทีมงาน HACCP ต้องทำปรับ Decision tree ใหม่หรือไม่ กับ GHPs & HACCP revised 2022   ?

ในส่วนของ Annex IV – Tools to determine the critical control points (CCPs) ได้มีการเพิ่มแผนภูมิต้นไม้  ตามตัวอย่างด้านล่าง ภาพที่  ก.2   ทำให้ ทีมงาน HACCP อาจจะต้องปรับรายการคำถาม Q1-Q4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การปรับใหม่ครั้งนี้ ซึ่ง CB ที่ให้การรับรองระบบมาตรฐานก็เริ่มตรวจการปรับ revised 2022 นี้ในเดือนมกราคม  2567 ที่ผ่านมา

สำหรับองค์กรที่รับรองมาตรฐาน FSSC22000 นั้น ยังแนะนำให้ใช้คำถามเดิม เนื่องจากว่า โดยส่วนของข้อกำหนด ISO22000 ข้อกำหนดที่  8.5.2.4  ระบุว่าหลังจากการประเมินอันตราย แล้ว ต้อง ประเมินมาตรการควบคุมอันตรายนั้นๆ ว่าจำเป็นต้อง ควบคุมแบบ CCP หรือ OPRPs  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ทีมงานความปลอดภัยด้านอาหาร ดำเนินการฝึกอบรมและทำความเข้าใจกับ แผนภูมิต้นไม้  รูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมต่อไป

 

** อ้างอิงจาก มกษ. 9024-2564

 

ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด revised in 2020 และ 2022 สามารถ download ได้ ตาม link ด้านล่างได้เลย 

>> EQA Comparision of GHPs HACCP v 2020 VS 2022 <<