ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 1 บทบาทผู้บริหารโดยรวม

reader 9488 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 1 บทบาท หน้าที่ผู้บริหารในการทำระบบโดยรวม

มาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นระบบพื้นฐานของบริษัททั่วไป เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ขนาดเล็ก ล้วนแล้วแต่นำมาใช้เพื่อควบคุมกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสร้างมาตรฐานการทำงานภายในองค์กร

การจัดทำระบบส่วนใหญ่จะมีการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อสร้างระบบ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราได้ที่ปรึกษาที่ดีก็จะช่วยให้ทีมงานทำงานได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ร่นระยะเวลาในการทำระบบ และขอการรับรองทันตามกำหนด

หากองค์กรใดอยากจัดทำระบบโดยไม่ต้องพึ่งพาที่ปรึกษาจากภายนอก ก็สามารถทำได้เองครับ

ผู้บริหาร = ผู้มีอำนาจสั่งการในระดับสูงสุดขององค์กร

ผู้บริหารต้องทำอะไรบ้างในการเริ่มทำระบบ ISO9001:2015

  • เลือกผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดี มาเป็นตัวแทนระบบบริหารคุณภาพ (QMR) 1 คน และทำการแต่งตั้งเป็น QMR พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
  • แต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 โดยมีตัวแทนจากหลาย ๆ หน่วยงานเข้าร่วมสร้างระบบ
  • กำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงาน โดยจัดทำผังองค์กร (Organization chart)
  • กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายในอนาคตเป็นอย่างไร
  • กำหนดทิศทางกลยุทธ์ในการเดินไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริษัท
  • จัดทำบริบทขององค์กร โดยอาจจะใช้ SWOT (การวิเคราะห์จุดอ่อน, จุดแข็ง, โอกาส, อุปสรรค) เพื่อกำหนดสภาพที่เป็นอยู่ขององค์กร
  • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับทีมงาน เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงตามระดับที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับการกำหนดเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น หรือตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
  • ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ในการจัดทำระบบ ISO9001:2015
  • ดำเนินการทบทวนระบบ และสั่งการ (Management review)

ตัวอย่างเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนระบบบริหารคุณภาพ (QMR), คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, และผังองค์กร (Organization chart) ดูได้จากเอกสารแนบได้เลยครับ

สำหรับรายละเอียดเราจะมาต่อกันในตอนที่ 2 ครับ