ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 18 กระบวนการสนับสนุน การสอบเทียบและซ่อมบำรุง

reader 5509 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 18 กระบวนการสนับสนุน การสอบเทียบและซ่อมบำรุง (Calibration and Maintenance)

ความสำคัญของกระบวนการสอบเทียบและซ่อมบำรุงของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรนั้นคืออะไร ในบางองค์กรอาจจะไม่มีกิจกรรมสอบเทียบก็เป็นได้หากไม่มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเฝ้าติดตามและตรวจวัด เช่น บริษัท ให้บริการฝึกอบรม ไม่มีเครื่องมือเฝ้าติดตามและตรวจวัด ก็จะมีการยกเว้นกิจกรรมนี้

กิจกรรมการสอบเทียบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า อุปกรณ์หรือเครื่องมือเฝ้าติดตามตรวจวัด มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง สามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือระดับชาติได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับลูกค้าและสอดคล้องตามกฎหมาย (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่บังคับด้วยกฎหมาย เป็นต้น) การดำเนินการเราสามารถเลือกดำเนินการเองได้ หรือจ้างผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรและความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

กระบวนการสอบเทียบมีองค์ประกอบที่สำคัญ โดยทั่วไปจะกำหนดให้มี ทะเบียนเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจติดตาม ตรวจวัด, แผนการสอบเทียบ, บันทึกผลการสอบเทียบ

ส่วนของการซ่อมบำรุงก็เช่นเดียวกัน กำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือบริการ เช่น เครื่องจักร, คอมพิวเตอร์, รถขนส่ง, ระบบ IT ฯลฯ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเหล่านี้จำเป็นในการทำงาน เราจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการทำงาน ให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์บริการมีคุณภาพ

องค์ประกอบของระบบการซ่อมบำรุง โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) - การจัดทำทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร, อุปกรณ์การผลิต, แผนการบำรุงรักษา (รายปี, รายเดือน), รายการตรวจสอบบำรุงรักษาและบันทึก

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown maintenance) - ใบแจ้งซ่อม, บันทึกการซ่อมแซม และประวัติของเครื่องจักร, อุปกรณ์

เราอาจเพิ่มการบำรุงรักษาชนิดอื่น ๆ ได้ตามความสะดวก เหมาะสม กับลักษณะขององค์กร เช่น การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance), การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total productive maintenance) ฯลฯ

สำหรับตัวอย่างของเอกสาร สามารถดูได้ดังตัวอย่างแนบครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสะดวก ไม่ว่ากัน หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ของบริษัทฯ เราได้เลยครับ

>> ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ การสอบเทียบและซ่อมบำรุง <<

สำหรับการทำระบบ ISO9001:2015 ด้วยตัวเองก็เดินทางมาถึงบทความสุดท้ายกันแล้วครับ หากต้องการบทความ เพิ่มเติม หรือต้องการให้เราแชร์ประสบการณ์ระบบอื่น ๆ รวมถึง เอกสารในการทำระบบต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเราได้ที่

Tel. +66 (0)63 187 9718
Email : eqa.training@equalassurancethai.com

 

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #QMS