เริ่มต้นอย่างไรเมื่อถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบ ในการหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของโรงงาน ตอนที่ 1 ?

reader 4698 Views

เริ่มต้นอย่างไรเมือถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบในการหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของโรงงาน ตอนที่ 1 ?

ปัจจุบันนี้ จะพบว่า ไม่ว่าผู้ประกอบการอาหารประเภทไหน ก็ต้องเริ่มต้นที่ ผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อให้ท่านมีแนวทางในการการรวบรวมกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของท่าน ลองดูวิธีตามนี้

  1. สรุปรายการวัตถุดิบของโรงงานทั้งหมดที่มีใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อที่จะทำให้สามารถควบคุมสถานะงานทั้งหมดที่จะต้องทำและเมื่อมีรายการใหม่ๆ เข้ามาจะสามารถติดตามควบคุมได้
  2. จัดทำข้อกำหนดวัตถุดิบ (Spec) เพื่อใช้ในการตรวจรับเข้าเมื่อมีการ สั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเข้าใช้ในการผลิตสินค้า

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อกำหนดของวัตถุดิบ
>> Specification Raw material FSSC <<

  1. ทำการจัดกลุ่มของวัตถุดิบที่มีใช้ เช่น ผักผลไม้ อาหารทะเล  เนื้อสัตว์ต่างๆ เครื่องปรุงรสต่างๆ  บรรจุภัณฑ์ สารปรุงแต่งกลิ่นรส สารกันเสียต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้สะดวกต่อการหาข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มได้
  2. รวบรวมกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัตถุดิบนั้น ๆ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลกฎหมายต่างๆ

ประเภทของวัตถุดิบ แหล่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

(กรมประมง)

 

1.       มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมีตามประเทศผู้นำเข้า

https://www.fisheries.go.th/quality/Std%20chem%20import.php

2.        มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา

https://www.fisheries.go.th/quality/Std%20micro.php

3.       มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ

https://www.fisheries.go.th/quality/Std%20phy.php

 

https://www.fisheries.go.th/quality/standard.php

เนื้อสัตว์

(กรมปศุสัตว์)

1.       พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ https://legal.dld.go.th/P155.html

1.1   การกําหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

https://legal.dld.go.th/web2012/news/P15/30134174300660.PDF

2.       เอกสารด้านปศุสัตว์   Download แบบฟอร์ม

http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-28-04-56-11/126-ok

3.       กองสารวัตรและกักกัน  http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/

4.       ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ใหม่ นิวอีมูฟ http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/184-systememovement2563

5.       พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ANIMAL FEED CONTROL ACT, B.E. 2558 https://legal.dld.go.th/P152.html

 

 ผักและผลไม้

(กรมวิชาการเกษตร)

 

1.       พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://www.doa.go.th/th/?page_id=24342

2.       ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร  มาตรฐานบังคับ https://www.acfs.go.th/#/standard-commodity/mandatory

3.       ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร  มาตรฐานทั่วไป https://www.acfs.go.th/#/standard-commodity/general

4.       แผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร https://www.acfs.go.th/#/page/286

อย กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข  http://food.fda.moph.go.th/law/

1.       ผลิตภัณฑ์อาหาร  http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/product.html

2.       วัตถุเจือปนอาหาร http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodad.html

3.       การแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการhttp://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodlabel.html

4.       ภาชนะบรรจุ http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/package.html

5.       มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน - สารตกค้าง และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/danger.html

6.       GMP กฎหมาย https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/gmp.aspx

7.       อาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/notproduct.html

  1. จัดทำทะเบียนรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเหล่านั้น

  1. สอบถามข้อมูลจากฝ่ายขายต่างประเทศ /ในประเทศ ว่าสินค้าที่ขายให้กับลูกค้านั้น มีจำหน่ายที่ประเทศอะไรบ้าง ?
  2. รวบรวมข้อกำหนดกฎหมายของประเทศที่มีจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อที่จะนำมาประกอบกับการจัดทำเป็น ข้อกำหนด / Product specification ของสินค้า
  3. กำหนด website หรือแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ของวัตถุดิบและสินค้า พร้อมกำหนดระยะเวลาในการเข้าติดตาม หรือสมัครเป็นสมาชิก
  4. ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดของวัตถุดิบและสินค้า หากมีการเปลี่ยนแปลง ว่าจำเป็นต้องทำการปรับปรุง Spec /ข้อกำหนดของ วัตถุดิบและสินค้าหรือไม่
  5. เมื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง การปรับปรุง Spec /ข้อกำหนดของ วัตถุดิบและสินค้า ให้ทำการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานจัดซื้อ ฝ่ายตรวจรับวัตถุดิบ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

 

ติดตามในบทความต่อไปสำหรับแหล่งข้อกำหนดกฎหมายของต่างประเทศ  กับ เริ่มต้นอย่างไรเมือถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบในการหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของโรงงาน ตอนที่ 2  ?

#จาก Food Team ของ Equal Assurance Thailand