ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 13 กระบวนการหลัก จัดซื้อ

reader 9980 Views

กระบวนการจัดซื้อ (Purchase process) งานจัดซื้อเป็นงานหลักขององค์กรที่ทำกิจกรรมซื้อมาขายไป (Trading) รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบ, จ้างผลิต, ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน เช่น เครื่องมือในการผลิต, หรืองานบริการ เช่น การสอบเทียบ, จัดส่ง เป็นต้น

ขอบเขตของงานจัดซื้อให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นชิ้นส่วนหรืองานบริการอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ในบริษัท เพื่อผลิต เช่น วัตถุดิบต่าง ๆ, บรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต, รวมถึงงานที่ว่าจ้างภายนอกทำ เช่น จ้างทำสี, จ้างประกอบ, ขนส่ง, สอบเทียบ อยู่ในขอบเขตที่จะต้องทำการควบคุมในกระบวนการจัดซื้อด้วย

ส่วนประกอบหลักของกระบวนการจัดซื้อ ประกอบด้วย

  • การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
  • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การประเมินผู้ขาย

กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย เมื่อมีความต้องการซื้อ เช่น วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบจะทำการคัดเลือกผู้ขาย โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกประกอบด้วย คุณภาพ, ราคา, การบริการ, ความน่าเชื่อถือ, เครดิตเทอม ฯลฯ และกำหนดเกณฑ์สำหรับการผ่านการคัดเลือก โดยอาจจะกำหนดคะแนน หรือเป็นเกรดก็ได้

กระบวนการจัดซื้อแสดงง่ายๆ ดังแผนภาพด้านล่าง

การเฝ้าระวังติดตามและการประเมินผู้ขาย เราสามารถกำหนดหัวข้อการติดตามและประเมิน ในลักษณะเดียวกับการคัดเลือก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายยังคงมีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้ขายที่เรายังใช้บริการ โดยทั่วไปอย่างน้อย หัวข้อการประเมินจะประกอบด้วย หัวข้อด้าน คุณภาพ, การจัดส่ง, บริการ เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างของระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ และ ผู้ให้บริการจากภายนอก (จัดซื้อ) สามารถดูได้ดังตัวอย่างแนบครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสะดวก ไม่ว่ากัน หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ของบริษัทฯ เราได้เลยครับ

>> ระเบียบปฏิบัติเรื่อง  การควบคุมผลิตภัณฑ์ และ ผู้ให้บริการจากภายนอก<<

ตอนหน้า ตอนที่ 14 เป็นเรื่องของกระบวนการหลัก การวางแผนและควบคุมการผลิตกันครับ

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #Purchase