ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 5 บทบาทของ QMR

reader 23125 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 5 บทบาทของ QMR (ตัวแทนฝ่ายบริหาร)

ในการสร้างระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO9001:2015 แม้ว่าไม่ได้มีการบังคับให้มีตำแหน่ง QMR (Quality Management Representative) ซึ่งตัวแทนฝ่ายบริหาร มีบทบาท และหน้าที่หลักคือ

 • เป็นผู้ดูแลระบบบริหารคุณภาพ ให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001:2015
 • ติดตาม รายงานสถานะของระบบบริหารคุณภาพ ให้กับฝ่ายบริหาร เช่น ติดตามผล KPI จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • นำเสนอการจัดฝึกอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015 ให้กับทีมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อกำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง
 • นำเสนอการฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) เพื่อให้ทีมงานมีความรู้ และทักษะในการตรวจประเมินเชิงกระบวนอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • คัดเลือก และนำเสนอชื่อผู้ตรวจประเมินภายใน ให้กับผู้บริหารอนุมัติ
 • วางแผนการตรวจประเมิน ทบทวนรายการตรวจประเมิน (Audit checklist) ที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินได้จัดทำขึ้น และควบคุมการตรวจประเมินภายใน
 • ติดตามกระบวนการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเรียบร้อยทันเวลา
 • สรุปรายงาน การตรวจประเมินภายใน และการแก้ไข นำเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อฝ่ายบริหาร
 • นำเสนอ และเตรียมการทบทวนฝ่ายบริหาร
 • รับการตรวจประเมินจากลูกค้า หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อตรวจรับรองระบบ
 • ทบทวนเอกสาร ระบบการบริหารคุณภาพและอนุมัติตามขอบเขตที่ได้กำหนด

และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บทบาทของ QMR ตามที่กล่าวข้างต้น สามารถมอบหมายให้ทีมงานดำเนินการแทนได้ ตามแต่ทักษะความสามารถของทีมงาน ไม่จำเป็นต้องมากองไว้ที่ QMR ทั้งหมด หรือหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ อาจจะมีตัวแทนฝ่ายบริหารมากกว่า 1 คนได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าตัวแทนฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่หลายอย่าง ดังนั้นการมอบหมายซึ่งอำนาจให้กับตัวแทนฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสมก็มีความจำเป็น เช่น ให้มีอำนาจในการอนุมัติ เอกสารหลักในระบบการจัดการ ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร, ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน เป็นต้น

อย่าลืมงานแรก หลังจากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น QMR ต้องรีบจัดการฝึกอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 ให้กับทีมงานได้เข้าใจ จะได้ทำการนำข้อกำหนดไปประยุตก์ใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง

ตอนที่ 6 มาดู บทบาทหน้าที่ของ QMR ในการเริ่มจัดทำระบบกันครับ

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #QMR