การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติ ISO เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

reader 3109 Views

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากโลกร้อนนับวันจะเกิดผลกระทบรุนแรง ทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ มาตรการต่าง ๆ รวมไปถึงมาตรฐานต่าง  ๆได้ถูกนำมาบังคับใช้มากมาย รวมถึงมาตรฐานทางด้านความยั่งยืนหลาย ๆ มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), ISO14064-1 Carbon footprint for Organization, ISO14064-7 Carbon footprint for Product, ESG (ESG stands for environmental, social and governance.), CDM (Clean Development Mechanism), GRS (Global Recycle Standard), RCS (Recycled Claim Standard) และอื่น ๆ อีกมากมาย.

มาตรฐานนานาชาติที่บังคับใช้โดย ISO (International Organization for Standardization) จึงมีการปรับตัวโดยบังคับใช้กรอบมาตรฐานกับ MSS Type A (มาตรฐานที่ใช้เพื่อจัดทำระบบและขอการรับรอง) โดยอ้างอิงการปรับปรุงไปยังโครงสร้างระดับสูง (High Level Structure) ตาม Annex SL รวมถึงมีการปรับปรุง Core text ซึ่งทำให้บังคับใช้กับทุกมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานในกลุ่ม MSS Type A (Management System Standard) ส่วน MSS type B ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบังคับ

ส่วนของการเปลี่ยนแปลงหลักกับข้อกำหนด 4.1 และ 4.2

ข้อกำหนด 4.1

มีการเพิ่ม “องค์กรต้องมีการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือไม่”

ข้อกำหนด 4.2 เพิ่มใน หมายเหตุ

หมายเหตุ: ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

มาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถดูได้ตามตารางด้านล่าง

Reference: iaf.nu