ตรวจสอบความพร้อมเอกสาร ก่อนตรวจ stage 1 ISO9001

reader 5767 Views

พร้อม ตรวจ stage 1 : ISO9001:2015 แล้วหรือยัง ?

 

รายการตรวจสอบเอกสารและบันทึกสำหรับการรับรองระบบ ISO9001:2015

บริษัท                                                                                                         

ที่ตั้ง                                                                                                                 

ผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง                                                                                     

 

รายการจัดทำระบบเอกสาร บันทึกต่างๆ ครบถ้วนดังต่อไปนี้

รายการที่ตรวจสอบ มี

พร้อมระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี หมายเหตุ
🔲 ขอบข่ายของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร (เอกสาร 4.3)

🔲 กำหนดกระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบการบริหารคุณภาพ และ การประยุกต์ใช้ (เอกสาร และบันทึก 4.4)

🔲 นโยบายคุณภาพ  (เอกสาร 5.2)

🔲 วัตถุประสงค์คุณภาพ   (เอกสาร 6.2)

🔲 ทรัพยากรเพื่อการวัดและเฝ้าระวังติดตาม หลักฐานความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งานของทรัพยากรการวัดและเฝ้าระวังติดตาม

( บันทึก 7.1.5.1)

🔲 การสอบเทียบหรือการทวนสอบ ต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ( บันทึก 7.1.5.2)

🔲 หลักฐานของความสามารถ( บันทึก 7.2)

🔲 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (เอกสาร และบันทึก 7.5)

🔲 กระบวนได้ดำเนินการตามแผน และ แสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ (เอกสาร และบันทึก 8.1)

🔲 ผลจากการทบทวน และ  ข้อกำหนดใหม่ใดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ( บันทึก 8.2.3.2 )

🔲 การเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ( บันทึก 8.2.4)

🔲 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา ( บันทึก 8.3.2)

🔲 ปัจจัยป้อนสำหรับการออกแบบและการพัฒนา  ( บันทึก 8.3.3)

🔲 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา ( บันทึก 8.3.4)

🔲 ผลการออกแบบและการพัฒนา( บันทึก 8.3.5)

🔲 การเปลี่ยนแปลงการการออกแบบและการพัฒนา ( บันทึก 8.3.6)

🔲 การประเมิน, การเลือก, การติดตามสมรรถนะ, และการประเมินซ้ำกับผู้ส่งมอบภายนอก ( บันทึก 8.4.1)

🔲 คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต, การบริการที่จะส่งมอบ หรือกิจกรรม  และ ผลที่จะบรรลุถึง

🔲 การชี้บ่งและการสอบกลับ (บันทึก 8.5.2)

🔲 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก(บันทึก 8.5.3)

🔲 ควบคุมเปลี่ยนแปลง (บันทึก 8.5.6)

🔲 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (บันทึก 8.6)

🔲 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (บันทึก 8.7.2)

🔲 การเฝ้าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และ การประเมิน (บันทึก 9.1.1)

🔲 การตรวจประเมินภายใน (บันทึก 9.2.2)

🔲 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (บันทึก 9.3.3)

🔲 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข (บันทึก 10.2.2)

🔲 หลักฐานการประเมินประเด็นภายนอก-ภายใน (4.1)

🔲 หลักฐานการกำหนด ความจำเป็น ความคาดหวังของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ (4.2)

🔲 หลักฐานการประเมินความเสี่ยง ตาม ประเด็นภายนอก –ประเด็นภายใน และความจำเป็นและคาดหวังของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ  (6.1)

🔲 หลักฐานแผนการดำเนินการตามความเสี่ยง (6.1 & 8.1)

 

โดย #Food #EqualA #Thailand