มาทำความรู้จักและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจกับมาตรฐาน amfori BSCI

reader 1480 Views

สำหรับองค์กร amfori นั้น เป็นสมาคมการทำธุรกิจไม่แสวงผลกำไร ของการค้าระดับสากล โดยดำเนินการเพื่อให้องค์กรต่างๆได้มีการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  รับผิดชอบและขับเคลื่อนให้การค้าเปิดทั่วโลก

ชื่อเดิมนั้นคือ สมาคมการค้าต่างประเทศ  (Foreign Trade Association : FTA)  ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น amfori ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่ง amfori เองนั้นมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 44 ประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของ amfori ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 • amfori BSCI จัดทำขึ้นเพื่อให้ บริษัทต่างๆ สามารถติดตามและปรับปรุงสมรรถนะทางด้านสังคมของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเอง
 • amfori BEPI จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัท ต่างๆได้ติดตามและปรับปรุงสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเอง
 • amfori Advocacy เพื่อให้ ในระดับท้องถิ่น และ ระดับสากลเพื่อสภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สมาชิกสามารถค้าขายอย่างเปิดเผยและยังยืน

amfori BSCI ประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้าง?

BSCI ( BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE ) นั้น ได้มีการก่อตั้งในปี 2546  โดยเป็นมาตรฐานทีเน้น ทำให้บริษัทต่างๆนั้น สามารถขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยการช่วยให้สามารถติดตามและปรับปรุงสมรรถนะทางด้านสังคมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเอง ผ่านหลักจรรยาบรรณของ amfori BSCI (code of conduct amfori BSCI) 11 หลักการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ เรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จนถึงการใช้แรงงานเด็ก ตามลำดับเป็นขั้นตอน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถ ติดตาม การมีส่วนร่วม การทำให้ถูกต้องมากขึ้น และได้รับการสนับสนุน เพื่อการค้าที่ยั่งยืน เป็นหัวใจของธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณของ amfori BSCI (code of conduct amfori BSCI) 11 ข้อประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ระบบการจัดการสังคมและผลกระทบต่อเนื่อง
 2. การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองแรงงาน
 3. สิทธิในเสรีภาพในการสมาคมแลัะการร่วมเจรจาต่อรอ
 4. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง หรือการล่วงละเมิด
 5. การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
 6. ชั่วโมงการทำ งานที่เหมาะสม
 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 8. ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
 9. การคุ้มครองพิเศษสำหรับแรงงานผู้เยาว์
 10. ไม่มีการว่าจ้างแบบไม่แน่นอน
 11. ไม่มีแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์
 12. การรักษาสิ่งแวดล้อม
 13. การปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม

 

หลักจรรยาบรรณของ amfori BSCI นั้นเป็นไปตามและอ้างอิงถึง:

 • ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN)
 • อนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
 • หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGP)
 • แนวปฏิบัติสำาหรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD
 • หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจแห่งสหประชาชาติ
 • มิติทางเพศภาวะในหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 • เอกสารแนะแนวปฏิบัติรายสาขาของ OECD

รูปแบบการทำงานของ BSCI  เป็นอย่างไร  ?

BSCI ไม่ใช่ทั้งบริษัทตรวจให้การรับรอง(CB)หรือ ระบบรับรอง บริษัท ตรวจให้การรับรอง (AB)

โดยการทำงานของ BSCI นั้น คือ

 • บริษัทต่างๆ จะได้รับการตรวจทางด้านสังคมและรายงานการตรวจ
 • ไม่ใช่บริษัทที่ตรวจให้การรับรอง แต่ให้เครือข่ายของการรับรองจากภายนอก มีประสบการณ์และ บริษัทตรวจรับรองที่เป็นอิสระ
 • การตรวจทางด้านสังคม เป็นเพียง 1 เสาหลักของกิจกรรม ที่เสริม ในการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเอง

หลังจากรู้จักและทำความเข้าใจ กับมาตรฐาน amfori BSCI แล้ว ลอง download แบบฟอร์ม “ EQA Internal audit checklist BSCI” เพื่อทบทวนระบบที่มี สอดคล้องหรือยัง จะได้ปรับปรุงระบบให้พร้อมรับการตรวจ จากลูกค้า หรือหน่วยงานที่ตรวจรับรองระบบด้านแรงงาน ต่อไป

 Download เอกสารได้ที่ นี้ =>